Giá tạm tính

Kích thước: xmm

Số lượng

Loại decal

Đơn giá

Thành tiền